• Partner strategiczny:

Konkurs ,,Melvit Run Camp”

Sekcja 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą ,,Run Camp” zwanym dalej „Konkursem”.

1.2. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Rzeczpospolitej Polski.

1.3. Organizatorem Konkursu jest firma Melvit z siedzibą w Warszawie, Grójecka 194/91, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051035, NIP 522-24-01-618, REGON 0148338060

1.4. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram.


1.5. Celem Konkursu jest promocja marki Melvit i obozu JJRUNCAMP Zakopane 19-26.09.2021 organizowanego przez Joannę Jóźwik https://joannajozwik.co/jjruncamp-new-impulse/

1.6. Konkurs trwa od 03.09.2021 do 12.09.2021 do godziny 23:59 (dalej jako „Czas Trwania Konkursu”).

1.7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 14.09.2021, do godziny 17:00 na stronie koncie Instagram melvit.pl

1.8. Konkurs prowadzony jest na koncie Instagram firmy Melvit (dalej „Strona Konkursowa”) na podstawie niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”). Regulamin jest dostępny jest na stronie organizatora stronie https://melvit.pl/runcampzakopane/

1.9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany, popierany ani bezpośrednio administrowany przez serwis Instagram.

1.10. Niniejszy Regulamin obowiązuje zarówno Uczestników Konkursu, do których stosuje się go w całości, jak i odpowiednio innych użytkowników Konkursu, do których w szczególności stosuje się wprost postanowienia sekcji 4 i 7 niniejszego Regulaminu.

1.11. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator. Szczegóły przetwarzania danych osobowych uczestników znajdują się w Sekcji 9 Regulaminu.

Sekcja 2. Uczestnicy 2.1.

2.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest użytkownikiem serwisu Instagram (www.instagram.com) – zwana w Regulaminie „Uczestnikiem”.

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, świadczące odpłatnie usługi lub wykonujące dzieła na zamówienie Organizatora lub innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny dla celów Regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.3. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika konkursu jest:

2.3.1. spełnienie warunków określonych w pkt. 2.1-2.3 powyżej w określonych terminach trwania konkursu;

2.3.2. zgłoszenie Pracy Konkursowej w sposób wskazany w sekcji 4. Regulaminu; 2.3.3. zapoznanie i zaakceptowanie Regulaminu;

2.3.4. spełnienie warunków Regulaminu.

Sekcja 3. Akceptacja Regulaminu

3.1. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:

3.1.1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go;

3.1.2. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych;

3.1.3. Praca Konkursowa stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz że przysługują mu wszelkie prawa do Pracy Konkursowej 3.2. Podanie danych, złożenie oświadczeń, jak również udzielenie wszystkich zgód i zezwoleń wymienionych w niniejszym Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, by móc uczestniczyć w Konkursie.

Sekcja 4. Zasady

4.1. Konkurs polega na opublikowaniu komentarza pod postem konkursowym na koncie melvit.pl na portalu Instagram z odpowiedzią na pytanie konkursowe.

4.2. W komentarzu należy napisać „Jak produkty Melvit pomogą mi w osiągnięciu wymarzonego sportowego celu ”.

4.3 Jury wybierze jedną najciekawszą pracę.

4.4 Praca konkursowa powinna być zgodna z tematem niniejszego konkursu.

4.5. Każdy Uczestnik może przesłać w ramach Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych.

4.6. Praca konkursowa musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika

4.7. Niedopuszczalne jest przesyłanie Prac Konkursowych, które:

4.7.1. zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.

4.7.2. zawierają treści wulgarne, obsceniczne, treści uważane powszechnie za obraźliwe;

4.7.3. naruszają prawa innych osób, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste innych osób;

4.7.4. naruszają dobre obyczaje;

4.7.5. są niezgodne z Regulaminem.

4.8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania ze Strony Konkursu niedopuszczalnych Prac Konkursowych, o których mowa w pkt 4.7. powyżej.

4.9. Prace Konkursowe, o których mowa w pkt 4.7.powyżej nie biorą udziału w Konkursie.

4.10. Rejestracja udziału w Konkursie odbywa się poprzez zgłoszenie Pracy Konkursowej na Stronie konkursowej.

Sekcja 5. Nagrody

5.1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę główną: udział w obozie biegowym JJRUNCAMP organizowanym przez JJRUN Joanna Jóźwik, ul. Kopernika 8/8, 06-400 Ciechanów, NIP: 8652521864 w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem w dniach 19-26.09.2021 o wartości: 1500 zł.

5.2. Dodatkową nagrodą jest nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości wyżej wymienionej kwoty 1500 zł, w zaokrągleniu do pełnych złotych. Ta część nagrody I stopnia nie zostanie wydana Zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego.

5.3. Nagroda zostanie przyznana przez Jury powołane przez Organizatora.

5.4. Nagroda wymieniona pkt. 5.1. zostanie przyznana osobie, która zgodnie z decyzją Jury nadeśle najciekawszą, najbardziej kreatywną, zgodną z zadaniem, Pracę Konkursową.

5.5. Laureat Konkursu nie ma możliwości wymiany nagrody na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

5.6. Laureat nie może domagać się, aby nagroda miała szczególne właściwości.

5.7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej liczby nagród, jak również do nieprzyznania nagród w ogóle, w przypadku braku Prac Konkursowych, które według Organizatora powinny być gratyfikowane nagrodą.

5.8. Laureat Konkursu, aby otrzymać nagrodę jest zobowiązany do podania w wiadomości prywatnej swoich danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail do wiadomości Organizatora w terminie nie późniejszym niż 1 dzień od ogłoszenia wyników Konkursu. Voucher upoważniający do udziału w obozie treningowym zostanie przesłanie drogą mailową po otrzymaniu od Laureata Konkursu danych osobowych.

5.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata Konkursu niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród.

5.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn nie niezależnych od Organizatora.

Sekcja 6. Prawa Autorskie

6.1. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy Organizator nabywa własność nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego od Zwycięzcy, w tym majątkowe prawa autorskie do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego, co może zostać potwierdzone poprzez podpisanie ze Zwycięzcą umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia Konkursowego.

6.2. Organizator nabywa nieograniczone prawa majątkowe do przesłanych nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych oraz prawa do rozporządzania i korzystania z ich opracowań, we wszystkich krajach świata, bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalania, w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotniania określoną techniką, w tym zwielokrotniania techniką drukarską, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, wykorzystania w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publicznego wykonania lub odtwarzania, nadawania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, nadawania w kinie, tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS, modyfikowania, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz pojedynczych fragmentów, wystawiania, wyświetlenia, najmu, dzierżawy, umieszczania na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzania do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowania jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), swobodnego używania i korzystania z całości oraz pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy. Organizator ma prawo do przeniesienia nabytych praw autorskich do Zgłoszeń Konkursowych na podmioty trzecie.

6.3. Uczestnik oświadcza, że jest autorem Zgłoszenia Konkursowego, a Zgłoszenie Konkursowe nie narusza powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do Zgłoszenia Konkursowego.

6.4. Zwycięzca wyraża zgodę na dokonywanie opracowań nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego przez Organizatora i podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych. W razie, gdy przeróbki i inne opracowania nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Organizatora i podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.

6.5. Organizator ani podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych, nie są zobowiązane do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.

6.6. Organizator oraz podmioty, na które przeniesie on prawa autorskie do nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych, są uprawnione do korzystania z nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Zwycięzcy będącego autorem nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego. Zwycięzca udziela także podmiotom wskazanym w poprzednim zdaniu upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych i zobowiązuje się nie wykonywać względem tych podmiotów przysługujących mu osobistych praw autorskich do nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.

6.7. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.

6.8. Z tytułu przeniesienia praw autorskich i innych praw do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego Zwycięzcy nie przysługuje dodatkowe, poza otrzymaną Nagrodą, wynagrodzenie lub jakiekolwiek inne roszczenia względem Organizatora lub osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

Sekcja 7. Uczestnictwo w konkursie i wykluczenie z Konkursu

7.1. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do nienaruszania nazw handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi oraz innym podmiotom.

7.2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub innych postanowień Regulaminów Portalu Instagram jak również w przypadku naruszenia praw osób trzecich lub prawa powszechnie obowiązującego, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub zablokowania dostępu użytkownikowi do Konkursu.

7.3. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że zamieszczone Prace konkursowe nie naruszają praw osób trzecich.

Sekcja 8. Postępowanie reklamacyjne

8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu Uczestnicy mogą być zgłaszane w jakiejkolwiek formie, aczkolwiek zalecaną formą jest forma pisemna.

8.2. Reklamacja powinna zawierać informacje umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację wymagane przez prawo, zalecane jest podanie następujących informacji: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres uczestnika, e-mail podany w Konkursie jak również dokładny opis i powód reklamacji.

8.3. Reklamacja powinna być kierowana na adres organizatora konkursu Melvit S.A. ul Grójecka 194/91, 02-390 Warszawa.

8.4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminach przewidzianych przez prawo. O rozpatrzeniu reklamacji uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.

Sekcja 9. Postanowienia dot. danych osobowych

9.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.

9.2. Organizator przetwarza Dane Osobowe Uczestników Konkursu w zakresie Imię i Nazwisko, Adres poczty elektronicznej, przy czym Dane Osobowe Laureatów Konkursu w zakresie Imię i Nazwisko, Adres poczty elektronicznej oraz dodatkowo Numer Telefonu, Adres korespondencyjny.

9.3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), w celu prawidłowej realizacji Konkursu, w tym wyłonienia Laureata Konkursu, wysyłki nagród, odprowadzenie podatku dochodowego od wartości nagrody, rozpatrywania reklamacji.

9.4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz wydawania nagród i rozpatrywania reklamacji. Ponadto dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń celem ewentualnego wykazania prawidłowego ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali nagrody w Konkursie zakończy się nie wcześniej niż z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

9.5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika Konkursu.

9.6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak zgody, w tym sprzeciw, na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

9.7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.

9.8. Uczestnikom Konkursu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.9. Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.

9.10. Dane kontaktowe do Organizatora jak na wstępie Regulaminu.

Sekcja 10. Postanowienia końcowe

10.1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

10.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium RP.

10.3. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.

10.4. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.

10.5. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu lub w stosunku do którego powziął takie podejrzenie.

10.6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez uczestników Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Konkursu W takim przypadku Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 2 dni wcześniej poinformować Uczestników Konkursu o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie Konkursowej, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w Konkursie lub odstąpienia od udziału w Konkursie.

10.7 Niniejszy konkurs nie stanowi loterii w rozumieniu Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). Uczestnictwo w niniejszym Konkursie nie jest uzależnione od nabycia jakiegokolwiek produktu, losu bądź usługi, a wygrana w konkursie nie zależy wyłącznie od przypadku.