• Partner strategiczny:
Konkurs - baw się z nami śniadaniami

Regulamin Konkursu pod nazwą „Baw się z nami śniadaniami!”, prowadzonego na terenie Polski

§ 1 Nazwa Konkursu

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Baw się z nami śniadaniami!”, prowadzony w sklepach stacjonarnych detalicznych i sieciowych na terenie Polski (zwany dalej: „Konkursem”).

 1. Organizator Konkursu „Baw się z nami śniadaniami!” oświadcza, że niniejszy Konkurs nie jest loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.
 2. Organizator Konkursu oświadcza, że wynik Konkursu nie jest zależny od przypadku.

§ 2 Organizator

 1. Organizatorem Konkursu jest Grzegorz Kańduła, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Amooco Grzegorz Kańduła z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ulicy Ślężnej 146/148, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 753-215-35-12 oraz statystyczny REGON: 020845503, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie „Baw się z nami śniadaniami!” jest Melvit S.A. z siedzibą w Warszawie (02-390), przy ul. Grójeckiej 194/91.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepach stacjonarnych detalicznych i sieciowych.
 2. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od 14 września 2020 r. do 30 października 2020 r.
 3. Nadzór nad prawidłowością urządzenia i przeprowadzenia Konkursu sprawuje wewnętrzna Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

§ 4 Uczestnicy Konkursu

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby w wieku powyżej 13. roku życia, na których udział w Konkursie wyraził zgodę ich przedstawiciel ustawowy, które nabędą określone w niniejszym Regulaminie Produkty Promocyjne, wykonają zadanie konkursowe i w okresie 14 września 2020 r. do 30 października 2020 r. zgłoszą prawidłowo swój udział w Konkursie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: pracownicy i członkowie rodzin pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodzin Fundatora nagród w Konkursie.
 3. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 2, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 5 Przebieg Konkursu

 1. Do wzięcia udziału w Konkursie uprawnia zakup minimum 3 (słownie: trzech) produktów marki Melvit z linii Cripsy, Trendy Lunch lub Secret (zwanych dalej: „Produktami Promocyjnymi”), a następnie wykonanie zadania konkursowego oraz pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 14 września 2020 r. o godzinie 00:01 i trwa do 30 października 2020 r. do godziny 23:59. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Konkursie.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu (zwany dalej: „Uczestnikiem”), który w okresie 14 września 2020 r. do 30 października 2020 r. spełni łącznie następujące warunki:
  • dokona w wybranym przez siebie sklepie na terenie Polski jednorazowo zakupu 3 (słownie trzech) Produktów Promocyjnych marki Melvit z linii Cripsy, Trendy Lunch lub Secret. Zakup wyżej wymienionych Produktów Promocyjnych musi być potwierdzony jednym dowodem zakupu – paragonem fiskalnym;
  • wykona zadanie konkursowe, tzn. pokaże lub opisze, jak przygotowuje śniadanie z Melvitem. Zgłoszenie konkursowe może liczyć dowolną liczbę znaków. Przy ocenie prac konkursowych brana będzie pod uwagę pomysłowość, oryginalność oraz kreatywność Uczestnika;
  • zarejestruje swój paragon wraz z odpowiedzią na zadanie konkursowe, wysyłając wiadomość SMS pod numer 661 005 989, w treści wpisując Melvit. nr paragonu. odpowiedź lub MMS pod numer 661 005 989, w treści wpisując nr paragonu i załączając wykonane przez siebie zdjęcie. Koszt wysłania SMS-a/MMS -a jest zgodny z cennikiem operatora Uczestnika Konkursu i ponosi go Uczestnik Konkursu. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane Zgłoszenie Uczestnik Konkursu otrzyma bezpłatną wiadomość SMS, informującą o przyjęciu jego Zgłoszenia do Konkursu. Uczestnik Konkursu – poprzez fakt przystąpienia do Konkursu – wyraża zgodę na otrzymanie bezpłatnej wiadomości SMS, informującej o przyjęciu do Konkursu Zgłoszenia, wysłanego za pomocą wiadomości tekstowej SMS. Uczestnik, wysyłając SMS lub MMS ze Zgłoszeniem, potwierdza równocześnie zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. zachowa oryginał dowodu zakupu w formie paragonu fiskalnego wydanego w okresie sprzedaży Produktów Promocyjnych. 4. Dowód zakupu (paragon fiskalny) potwierdza zakup Produktów Promocyjnych, jeżeli spełnia następujące warunki:
  • jest czytelny, nie jest uszkodzony i nie budzi wątpliwości co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności paragon fiskalny nie jest naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;
  • na liście zakupów na paragonie jest słowo lub oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy 3 (słownie: trzech) Produktów Promocyjnych marki Melvit z linii Cripsy, Trendy Lunch lub Secret;
  • data i godzina wystawienia paragonu przypada w terminie dokonywania Zgłoszeń określonym w § 3 ust. 2 Regulaminu oraz przed wysłaniem Zgłoszenia.
 5. W razie utraty lub zniszczenia dowodu zakupu Uczestnik traci prawo do udziału w Konkursie, niezależnie od jego etapu, i nie przysługują mu żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 6. Jeden dowód zakupu można zgłosić tylko jeden raz.
 7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej ilości Zgłoszeń pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie (tzn. m.in., że podstawą każdego Zgłoszenia jest osobny paragon).
 8. Jeśli Uczestnik Konkursu dokona wielokrotnie Zgłoszenia na podstawie tego samego paragonu, Organizator do etapu wyłonienia Zwycięzców w Konkursie kwalifikuje tylko jedno, pierwsze dokonane na podstawie tego paragonu Zgłoszenie.
 9. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne.
 10. W Konkursie uwzględniane są jedynie zgłoszenia poprzez wiadomości SMS wysłane telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce.
 11. Organizator zastrzega, iż Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, sprzeczne z prawem, sprzeczne z przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszające prawa osób trzecich, nie będą uwzględniane w Konkursie i traktowane będą jako Zgłoszenia nieprawidłowe.
 12. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenie.

§ 6 Nagrody i ich przyznawanie

 1. Nagrodami w Konkursie są: 
  • Trzydzieści pięć nagród I stopnia:
   Na każdą z nagród I stopnia składają się:
   • urządzenie wielofunkcyjne Multicooker Tefal RK812110 o wartości 399 zł brutto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
   • Dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości wyżej wymienionej kwoty 399 zł, w zaokrągleniu do pełnych złotych. Ta część nagrody I stopnia nie zostanie wydana Zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego.
  • Pięćdziesiąt nagród II stopnia:
   Na każdą z nagród II stopnia składają się:
   • Karta podarunkowa Decathlon o wartości 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych).
   • Dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości wyżej wymienionej kwoty 200 zł, w zaokrągleniu do pełnych złotych. Ta część nagrody II stopnia nie zostanie wydana Zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego.
 2. Jury składające się z przedstawicieli Organizatora w składzie 4-osobowym (zwane dalej: „Jury Konkursowym”) podczas posiedzenia Komisji Konkursowej wybierze w oparciu o kryterium kreatywności, pomysłowości oraz oryginalności przesłanych odpowiedzi kolejno:
  • 35 (słownie: trzydzieści pięć) prac konkursowych spośród wszystkich Zgłoszeń, których autorzy otrzymają po jednej nagrodzie I stopnia,
  • 50 (słownie: pięćdziesiąt) kolejnych prac konkursowych spośród wszystkich Zgłoszeń, których autorzy otrzymają po jednej nagrodzie II stopnia.
 3. Uczestnikowi, który stał się Zwycięzcą Konkursu, nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
 4. Jury Konkursowe najpóźniej do dnia 10 listopada 2020 r. dokona wyboru najlepszych prac konkursowych.
 5. Zwycięzcy o wynikach Konkursu powiadamiani będą telefonicznie na numer, z którego zostało dokonane Zgłoszenie do Konkursu. Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze Zdobywcą nagrody w ciągu 7 dni roboczych od dnia wyłonienia Zwycięzców, tj. najpóźniej do 19 listopada w godzinach od 9:00 do 17:00.
 6. W przypadku braku możliwości kontaktu ze Zwycięzcą przy pierwszej próbie nawiązania połączenia telefonicznego, Organizator podejmie drugą próbę kontaktu ze Zwycięzcą w następnym dniu roboczym w godzinach 9:00-17:00, chyba że Zwycięzca wcześniej oddzwoni do Organizatora w godzinach pracy jego biura, tzn. między 9:00 a 17:00. Jeżeli w terminie wskazanym powyżej nie powiodą się obie próby telefonicznego skontaktowania się ze Zwycięzcą, Zwycięzca traci prawo do nagrody.
 7. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcą rozumie się nieuzyskanie połączenia ze Zwycięzcą z powodu: nieodbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenia się poczty głosowej lub braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przez przebywanie poza zasięgiem lub wyłączony aparat telefoniczny).
 8. Zwycięzcy podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 6 ust. 5, ust. 6 i ust. 7 Regulaminu, zostaną poproszeni o przesłanie wiadomością elektroniczną (e-mailem):
  • skanu lub fotografii dowodu zakupu, który został zarejestrowany przy Zgłoszeniu. W momencie, kiedy dowód zakupu będzie budził wątpliwość Organizatora, Uczestnik może zostać poproszony o dosłanie jego oryginału drogą pocztową;
  • skanu lub fotografii podpisanego przez siebie oświadczenia Zwycięzcy Konkursu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, zawierającego oświadczenie, iż Zwycięzca jest pełnoletni, a w wypadku, gdy uczestnik nie jest pełnoletni, ale ukończył 13. rok życia – podpisaną przez jego przedstawiciela ustawowego zgodę na udział w Konkursie, oraz oświadczenie, że Zwycięzca nie jest osobą, o której mowa w §4 ust. 2 i 3 Regulaminu;
  • skanu lub fotografii podpisanego formularza potwierdzenia przyjęcia nagrody, stanowiącego Załącznik nr 3 Regulaminu;
  • w treści e-maila należy podać dane kontaktowe do wysyłki nagrody: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, numerem telefonu.
 9. Zwycięzcy są zobowiązani do przesłania wiadomością e-mail na adres melvit@amooco.com, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od telefonicznego powiadomienia ich o wynikach Konkursu, danych niezbędnych w procesie przekazania nagrody wymienionych w § 6 ust. 8 Regulaminu.
 10. Jeśli Zwycięzca nie prześle danych niezbędnych do wydania nagrody w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 9 Regulaminu lub prześle dane niepełne, oznacza to, iż rezygnuje z prawa do nagrody.
 11. Nagrody niewydane w Konkursie pozostają do dyspozycji Organizatora.
 12. Nagrody rzeczowe będą wysłane na adres wskazany przez Zwycięzcę przesyłką kurierską najpóźniej do dnia 15 grudnia 2020 r.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Uczestnik Konkursu lub osoba go reprezentująca może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w Konkursie w formie pisemnej na adres Organizatora Konkursu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail), dokładny adres Uczestnika, wskazanie powodu reklamacji oraz roszczenia, a w przypadku, jeśli reklamacja dotyczy odmowy wydania nagrody, również czytelne zdjęcie dowodu zakupu, który podlega weryfikacji jako podstawa uzyskania prawa do nagrody. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora: Amooco Agency, ul. Ślężna 146/148, 53-111 Wrocław. Reklamacja powinna wpłynąć do siedziby Organizatora najpóźniej do dnia 15 stycznia 2021 r. Reklamacje otrzymane przez Organizatora po tej dacie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony przez Organizatora listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, wysłanym w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych: www.amooco.com i www.melvit.pl.
 2. Informacje o Konkursie dostępne będą w czasie jego trwania:
  • na materiałach promocyjno-reklamowych (POS) w sklepach objętych Konkursem na terenie kraju,
  • w siedzibie Organizatora,
  • na stronach internetowych: www.melvit.pl i www.amooco.com.
 3. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.

Załączniki:

 1. Wykaz produktów promocyjnych
 2. Oświadczenie Zwycięzcy Konkursu
 3. Potwierdzenie przyjęcia i przekazania nagrody w Konkursie
 4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu

MELVIT S.A. © 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt: Kreatika Studio | Realizacja: Rock The Web | Strony internetowe