• Partner strategiczny:

Aktualności

Certyfikat BIO

Niezmiernie nam miło poinformować, że Spółka Melvit S.A. przeszła pozytywnie certyfikację w zakresie przetwarzania, dystrybucji i eksportu produktów ekologicznych oraz  importu surowców na potrzeby przetwórstwa ekologicznego.

Tym samym dołączyliśmy do grona firm dbających i propagujących zrównoważoną produkcję i konsumpcję żywności ekologicznej.

Certyfikacja żywności na etapie produkcji rolnej, przetwórstwa i dystrybucji daje konsumentom pewność, że produkty spożywcze oznakowane europejskim logo żywności ekologicznej, tzw. ,,euroliściem”, znajdujące się na rynku, zostały wyprodukowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w rolnictwie ekologicznym tj.

  • ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, ze zm.,
  • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 889/2008 z 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli, ze zm.,
  • USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o rolnictwie ekologicznym, oraz przepisy prawne regulujące branżę spożywczą.

Nasz Zakład musiał spełnić ściśle określone warunki w trakcie audytu certyfikującego, gdzie szczególny nacisk położono na:

  • pochodzenie surowców – surowce używane w procesie produkcji ekologicznej muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z wymogami rolnictwa ekologicznego
  • park maszynowy – w technologii produkcji zabronione jest: napromienianie produktów promieniami jonizującymi, wykorzystywanie produktów GMO i ich pochodnych, chemiczna obróbka produktów żywnościowych, otrzymywanie żywności z izolowanych składników żywnościowych
  • brak możliwości zastosowania substancji dodatkowych
  • stan infrastruktury magazynowej – przy przechowywaniu należy szczególnie dbać o  wyeliminowanie ryzyka zanieczyszczenia produktów ekologicznych
  • formy zapakowania produktów – sposób zamykania opakowania musi jasno wskazywać, że nie dokonano otwarcia i ingerencji w zawartość,
  • dystrybucję – transport musi odbywać się wyłącznie w oznakowanych i zamkniętych opakowaniach i jednostkach transportowych

Każdy etap produkcji ekologicznej w naszym zakładzie  jest odpowiednio nadzorowany, m.in. poprzez prowadzenie dokumentacji rejestrującej  bieżący przepływ produktów ekologicznych z możliwością określenia (na każdym etapie) dostawcy surowca.

Dbając o jak najlepszą jakość naszych produktów, zdobywając kolejne certyfikaty, nie tylko odpowiadamy na rosnący popyt na produkty ekologiczne ale także staramy się realnie działać w interesie społecznym, przyczyniając się do świadomych wyborów konsumentów, co w efekcie ma również  wpływ na zrównoważenie działań  w naszym środowisku naturalnym.